Oświadczenie o ochronie prywatności

Obowiązkowe oświadczenie o ochronie prywatności

Rejestr i oświadczenie o ochronie danych

Jest to rejestr i oświadczenie o ochronie danych zgodnie z Ustawą o danych osobowych Spółki (sekcje 10 i 24) oraz Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). Sporządzono w dniu 08.11.2018 r. Ostatnia zmiana 08.11.2018.

  1. Rejestrator

Liff Oy, Elimäenkatu 21, 00510 Helsinki

Inne informacje kontaktowe

  2. Osoba kontaktowa odpowiedzialna za rejestr

Juha Vihervaara, juha.vihervaara@liff.fi, 050 584 1313

  3. Zarejestruj nazwę

Rejestr klientów Liff Oy.

  4. Cel wykorzystania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z klientami, obsługa dostaw oraz obsługa ewentualnych spraw gwarancyjnych.

Informacje nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

  5. Zawartość danych rejestru

Informacje przechowywane w rejestrze to: imię i nazwisko osoby, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres), adres IP połączenia sieciowego, inne informacje związane z relacją z klientem oraz zamawianymi produktami/usługami.

Informacje nie są ujawniane osobom trzecim.

  6. Regularne źródła informacji

Informacje, które należy wpisać do rejestru, otrzymuje się od klienta przy zamawianiu produktów lub przy ich projektowaniu.

  7. Regularne przekazywanie danych oraz przekazywanie danych poza UE lub EOG

Informacje nie są regularnie ujawniane innym stronom.

  8. Zasady ochrony rejestru

Przetwarzanie rejestru jest prowadzone z należytą starannością, a informacje przetwarzane za pomocą systemów informatycznych są odpowiednio chronione. Rejestrator zapewnia, że ​​przechowywane dane, prawa dostępu do serwera i inne dane krytyczne dla bezpieczeństwa danych osobowych są traktowane poufnie i tylko przez tych pracowników, których dotyczy zakres obowiązków.

  9. Prawo wglądu i prawo żądania sprostowania informacji

Każda osoba w rejestrze ma prawo wglądu do swoich danych zapisanych w rejestrze oraz żądania sprostowania błędnych danych lub uzupełnienia niepełnych. Jeżeli osoba chce sprawdzić zapisane na jej temat informacje lub zażądać sprostowania, żądanie musi zostać skierowane na piśmie do administratora. W razie potrzeby sekretarz może poprosić wnioskodawcę o udowodnienie swojej tożsamości. Administrator odpowiada klientowi w terminie określonym w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (zwykle w ciągu miesiąca).

  10. Inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba wpisana do rejestru ma prawo żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych z rejestru („prawo do bycia zapomnianym”). Zarejestrowanym osobom przysługują również inne prawa wynikające z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, takie jak ograniczenie przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach. Żądania należy kierować na piśmie do administratora. W razie potrzeby sekretarz może poprosić wnioskodawcę o udowodnienie swojej tożsamości. Administrator odpowiada klientowi w terminie określonym w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (zwykle w ciągu miesiąca).